SHUBB C8B SKIPS THE LOW E - DROP D TUNING GUITAR CAPO